REGULAMIN


 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kosmetologii Estetycznej ws. możliwości wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej przez kosmetologów

 

Kosmetolog wykonujący zabieg kosmetologii estetycznej wykonuje go wyłącznie w celach estetycznych, w celu upiększania, wypłycania zmarszczek, ujędrniania skóry, czy usuwaniu zrogowaciałego naskórka. W żadnym wypadku zabiegi tego rodzaju nie są świadczeniami zdrowotnymi, a ich wykonywanie nie jest zakazane. Definicja świadczenia zdrowotnego jest jednoznaczna i dotyczy wyłącznie szeroko rozumianego leczenia. Zgodnie z Art. 2, ust. 1., pkt. 10 ustawy z 15.04.2011 o działalności leczniczej: „świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”.

Lekarze w mediach zwracają uwagę, że podczas zabiegów przerywana jest ciągłość skóry i z tego powodu tylko lekarz może wykonywać zabieg. Zwracają też uwagę na grożące zabiegom powikłania. Żaden akt polskiego prawa nie wskazuje jakoby przerywanie ciągłości skóry było tylko domeną lekarza. Podobne uszkodzenia naskórka czy przerywanie ciągłości skóry mają też miejsce w studiach tatuażu, gabinetach podologicznych, czy podczas mikropigmentacji. We wszystkich tych miejscach może również dojść do bardzo zbliżonych powikłań, wynikających z nakłucia, podania substancji śródskórnie czy też krwawienia.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 ws. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania wskazuje wprost, że kosmetolog jest „specjalistą ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowanym”. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że osoba, która ukończyła wyższe studia na kierunku kosmetologia i została przeszkolona w zakresie kosmetologii estetycznej zasługuje na zaufanie. Zwłaszcza jeżeli pracuje on po uprzednim przeszkoleniu, z produktami przeznaczonymi do danej kategorii zabiegowej, takimi jak wyroby medyczne (klasa inna niż III) czy kosmetyki – stosowane do innych zabiegów upiększających. Odrębną kategorią jest toksyna botulinowa – która jest wyrobem leczniczym pozyskiwanym na receptę. Zabiegi z zakresu usuwania zmarszczek przy użyciu „botuliny” powinny być wykonywane przy ścisłej współpracy z lekarzem odpowiednio przeszkolonym do jej zastosowania.

Polskie Towarzystwo Kosmetologii Estetycznej

—Prawa autorskie: zachęcamy do publikowania, kopiowania, cytowania powyższego stanowiska w całości lub części, ale trzeba przy tym wskazać źródło (stronę internetową PTKE) – skopiowanie tekstu bez wskazania źródła będzie stanowiło złamanie prawa autorskiego i PTKE może wyciągnąć konsekwencje prawne.

 
 
 

© 2018 Polskie Towarzystwo Kosmetologii Estetycznej

Regulamin uczestnictwa w kursach – Szkolenia medycyna estetyczna

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora szkoleń. Niniejszy regulamin w zakresie jakim dotyczy warunków dostępu do Witryny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

I. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE ZWROTY MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

Uczestnik szkoleń – osoba fizyczna, posiadająca dokument potwierdzający jej kwalifikacje zawodowe – lekarza, kosmetologa, kosmetyczki.

Organizator szkoleń – Estetyczna Akademia z siedzibą w Warszawie przy Al.Witosa 31.

Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora szkoleń.

Klient – osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia nie związanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz Zamówienia – edytowalny formularz zamówienia Usługi, dostępny na stronie sklepu www.estetycznahurtownia.pl, umożliwiający dokonanie wyboru Usługi oraz imienia i nazwiska każdego z uczestników , oraz sposobu płatności. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem, wśród dostępnych wolnych terminów.

Witryna – serwis internetowy dostarczany przez Organizatora szkoleń pod adresem http://estetycznaakademia.pl

Usługa – świadczona przez Organizatora szkoleń usługa szkoleniowa, w określonym terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora szkoleń, według specyfikacji określonej w Witrynie w zakładce OFERTA SZKOLEŃ. do zamieszczanych w serwisie materiałów graficznych oraz tekstowych, znaków towarowych przysługują wyłącznie Organizatorowi szkoleń.  

Wszelkie zapytania Klienci mogą kierować na adres elektroniczny  sprzedawcy : biuro@estetycznaakademia.pl,  lub telefonicznie pod numerem telefonu : 602626237

 

II. OPIS USŁUGI

 • Usługi świadczone są przez Organizatora szkoleń stosownie do opisu Oferty szkoleń zamieszczonego w Witrynie oraz zawartego w nim programu. Organizator szkoleń zapewnia udział osoby prowadzącej szkolenie stosownie do opisu Usługi jednak plan szkolenia może ulec zmianie.
 • Organizator szkoleń organizuje szkolenia dla grup zorganizowanych nie przekraczających 4 osób w jednej grupie lub szkolenia indywidualne. Szkolenia odbywają się w dni określone w kalendarzu czas szkoleń określony jest w ofercie.
 • Z Usługi mogą skorzystać osoby określone w niniejszym regulaminie jako Uczestnik szkoleń wskazane z imienia i nazwiska przez Klienta podczas składania zamówienia. Za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnym na stronie internetowej www.estetycznahurtownia.pl. Podczas szkolenia Uczestnik szkoleń zobowiązuje się przestrzegać zasad higieny, ostrożnie i zgodnie z ich przeznaczeniem obchodzić się z udostępnionymi mu przez Organizatora szkoleń preparatami i narzędziami oraz stosować się do poleceń prowadzącego pod rygorem odmowy dalszego udziału uczestnika w szkoleniu.
 • W wypadku gdy Organizator szkoleń nie może zrealizować Usługi z powodów niezależnych od organizatora, organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia daty szkolenia, nie później jak 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator szkoleń, zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Uczestnika szkoleń, informując Uczestnika szkoleń za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu o zmianie terminu szkolenia.
 •  

III. ZAWARCIE UMOWY

Warunkiem złożenia zamówienia Usługi przez Klienta jest:

a. prawidłowe i kompletne wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia poprzez zakup usługi na stronie www.estetycznahurtownia.pl lub kontakt telefoniczny lub mailowy.

b. dokonanie minimum wpłaty zaliczki wysokości 500 złotych.

c.Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu;. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora szkoleń,

d. Wyrażenie zgody na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia, późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich wizerunku, podobieństwa, głosu.

e. Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych pod warunkiem, że zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek podobieństwo Uczestnika szkolenia będą wykorzystywane jedynie w celu marketingu Organizatora szkoleń.

 • Z chwilą otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia wraz z płatnością realizowaną przez system płatności on-line Organizator szkoleń dokonuje rezerwacji Usługi (termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie).
 • Z chwilą wyboru przycisku „Zamawiam” Klient składa Organizatorowi szkoleń ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na warunkach wskazanych w Formularzu Zamówienia.
 • , której integralną częścią jest Regulamin.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia szkolenia, jeżeli kursant się spóźni powyżej 15minut.
 • Organizator szkoleń po otrzymaniu Formularza Zamówienia od Klienta, w terminie do 2 dni roboczych, potwierdzi zamówienie Klienta wysyłając wiadomość mailową lub potwierdzenie telefoniczne na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierający informację:

a. dane Organizatora szkoleń i Klienta;

b. dane Uczestnika szkoleń;

c. listę i specyfikację zamawianych Usług w tym termin i miejsce szkolenia;

d. cenę oraz wybrany sposób zapłaty i terminy płatności. Powyższa wiadomość stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy.

 • Do zawarcia pomiędzy Klientem a Organizatorem szkoleń umowy o świadczenie Usług wyszczególnionych w Formularzu Zamówienia, dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Organizatora szkoleń zamówienia, w sposób opisany w punkcie 4 powyżej.
 • Ceny wskazane w Witrynie są cenami jednostkowymi za udział w szkoleniu , chyba że co innego wynika z opisu Usługi. Ceny zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w Złotych Polskich.
 • W celu weryfikacji złożonego zamówienia Organizator szkoleń może skontaktować się z Klientem pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 •  

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA SZKOLENIA

 • Uczestnik szkolenia może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając drogą elektroniczną Organizatorowi szkoleń oświadczenie na piśmie w terminie 3(trzech) dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Organizatora szkoleń stosownie do postanowień III.4 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu na adres : biuro@estetycznaakademia.pl
 • Zwrot uiszczonej przez Uczestnika szkoleń kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Uczestnika szkoleń w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi szkoleń, który skorzystał z Usługi, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wyrażając na to zgodę.
 •  

V. PŁATNOŚCI

 • Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi poprzez system płatności internetowych przelewy24, przelewem tradycyjnym lub gotówką w biurze Organizatora
 • Całość płatności za szkolenie musi zostać uiszczona nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 •  

VI. REKLAMACJE

 • Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora szkoleń z dopiskiem w tytule wiadomości – „Reklamacje” –w terminie 14 dni od powzięcia przez Klienta informacji stanowiącej podstawę reklamacji.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, opis powodu reklamacji oraz wskazać żądanie.
 • Organizator szkoleń rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 •  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator szkoleń zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych przez Organizatora szkoleń zamówień.
 • Klient oświadcza, że dane podane przez niego Organizatorowi szkoleń są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora szkoleń, jeżeli ma to wpływ na realizację Usługi.
 • Organizator szkoleń może dokonać zmiany Regulaminu, która jednak nie dotyczy zamówień złożonych już Organizatorowi szkoleń.
 •  

Dane osobowe Klientów, oraz dane osobowe osób trzecich wskazane przez Klientów, przetwarzane są przez Organizatora szkoleń. Dane osobowe Klienta lub osób przez niego wskazanych jako uczestników szkolenia przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz realizacji Usługi i celach marketingowych Organizatora szkoleń. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.Każdy Klient (kursant a także osoba która bierze udział w szkoleniu jako modelka) wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku na potrzeby Organizatora szkoleń.  Klient oraz osoba wskazana przez Klienta mają prawo w każdym czasie żądać wglądu w dane, poprawiać ich treść, oraz żądać ich usunięcia, w tym prawo do żądania udzielenia informacji o ich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

KONTAKT

 

TERMINY SZKOLEŃ

REGULAMIN

Polityka prywatności

 

© 2021 created with webwavecms.com